Vize

Nadace aktivně vyhledává talentované jedince ze 
všech oblastí bez rozdílu věku, vzdělání a sociání situace.
Ty dále rozvíjí na základě filosofie “mens sana in corpore sano” rozšířené o hypotézu, že substrátem myšlení je přímo senzomotorický systém. Speciálními pohybovými schématy, včetně (ale nikoliv pouze) volného pádu pak připravené jedince vede k univerzální multioborové kooperaci na bázi bezprecedentního přátelství.

Zaměření Nadace

  • Účel nadace je veřejně prospěšný i charitativní. Posláním je podpora základního a aplikovaného výzkumu v přírodních vědách se zaměřením na fyziku.
  • Základní výzkum v oblasti lidského fyzického a duševního potenciálu pomocí speciálních pohybových vzorců včetně volného pádu.
  • Sdružování a podpora výjimečných osobností z řad vědců, pedagogů, vynálezců, umělců, sportovců a dalších bez rozdílu věku, sociální situace a vzdělání a jejich další rozvoj.
  • Aktivní vyhledávání a sdružování talentovaných lidí všech věkových skupin, včetně takzvaných skrytých talentů a poskytování jim podpory potřebné pro jejich další rozvoj, včetně podpory finanční. Především vytvářením podmínek pro studium na různých typech škol a vzdělávacích zařízeních se souběžným rozvojem jejich fyzické a duševní aktivity. Podpora jednotlivců i skupin osob a motivace k jejich osobnímu rozvoji, týmové spolupráci a univerzální mezioborové kooperaci.